Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů společností DOMY D.N.E.S. s.r.o.

Společnost DOMY D.N.E.S. s.r.o., se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 169, Střítež, PSČ 674 01, IČ 26978873 zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49522 (dále jen „Správce“) zpracovává v případě vaší návštěvy webové prezentace www.domy-dnes.cz, poptávky služeb, zaslání dotazu, vyplnění reklamačního formuláře, nebo v rámci komunikace na sociálních sítích v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon“) a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679, dále jen jako ,,Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon
 • adresy a PSČ
 • IP adresu a cookies pro účely analýzy návštěvnosti webové prezentace
 • údaje z veřejných profilů spravovaných sociálních sítí

Jméno, příjmení, email, PSČ a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Správce zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování jména, příjmení, emailu, adresy a telefonu na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude Správcem prováděno nejdéle 3 roky od udělení tohoto souhlasu.

Údaje budou zařazeny do databáze společnosti a nebudou poskytovány dalším subjektům, s výjimkou firem, které jsou propojené přes vlastníky firmy DOMY D.N.E.S., a s výjimkou subdodavatelů, kteří pro Správce provádějí objednané služby.

Cookies

Soubory cookies jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, cílení reklamy, přizpůsobení zobrazení webových stránek Správce. Cookies jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Každý uživatel může nastavit svůj webový prohlížeč tak, aby jej informoval, když obdrží cookies, či tak, aby přijetí zaslaných cookies odmítal. Správce si dovoluje uživatele informovat, že v případě odmítnutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na adresách:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a dále prostřednictvím služby Seznam Sklik společnosti Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 649. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing a společností Seznam.cz, a.s.  v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://onas.seznam.cz/cz/ochrana-udaju/.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

 

Vydavatel/Název

 

Účel

 

Expirace
Cookies třetích stran Smartlook Získání statistických informací Data nejsou ukládána a archivována
Cookies třetích stran Google Analytics Získání statistických informací Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
(max. 26 měsíců)
Cookies třetích stran Google Adwords

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti

Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů
Cookies třetích stran S-klik

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti

Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)

540 dnů
Cookies třetích stran Business Facebook

Identifikace v rámci reklamní sítě společnosti

Facebook, opětovné cílení reklamy (retargeting)

180 dnů

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, vždy na základě vzájemně uzavřené zpracovatelské smlouvy.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona a nařízení o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k nahlédnutí k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na náš e-mail [email protected] nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – Genio system s.r.o.

Souhlasím s tím, aby byly Genio system s.r.o. se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady, Praha 2  120 00; IČO: 08638527, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 322412 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „GS“), poskytnuty mé

osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefonní a mailové spojení (dále jen „Osobní údaje“) za účelem poskytnutí finančního poradenství a nabídnutí produktů a služeb z nabídky GS, které tímto poptávám, dále za účelem evidence tohoto obchodu ze strany GS (dále jen „činnosti“).

 

Souhlasím s tím, aby GS zpracovávala mé osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a to za účelem a v rozsahu nutném pro realizaci práv a povinností vyplývajících ze shora označených činností.

 

Prohlašuji, že níže uvedené informace o zpracování osobních údajů mi byly poskytnuty před udělením uvedených souhlasů se zpracováním osobních údajů, a že jsem měl možnost se s nimi podrobně seznámit. Kontaktní údaje Genio system jsou: [email protected], 777 09 72 09. Další informace naleznete té na stránkách Genio system www.geniosystem.cz.

 

Osobní údaje GS zpracovává za účelem jednání o smluvním vztahu a za účelem nabízení obchodu nebo služeb na základě poptávky klienta. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i subjektům, které na základě smlouvy o poskytování finančního poradenství, mandátní i jiné smlouvy poskytují finanční poradenství a zprostředkovávají jménem GS obchody. Dále také smluvním partnerům GS, které jsou v interním systému GS uvedeny.

 

Poučení klienta o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje klienta zpracovává MP zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování může klient využít následujících práv:

 • práva na přístup k osobním údajům a na pořízení kopie osobních údaj , které GS zpracovává;
 • práva na opravu a doplnění osobních údajů v případě, že klient zjistí, že GS zpracovává nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;
 • práva na výmaz osobních údaj (resp. práva být zapomenut). Klient může požadovat výmaz osobních údajů pokud: (i) osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) odvolá svůj souhlas, na základě kterého GS osobní údaje zpracovává a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (iii) vznese námitky proti zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně GS, nebo vždy pokud vznese námitku proti zpracování osobních údaj pro účely přímého marketingu; (iv) osobní údaje jsou zpracovány protiprávně ; nebo (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky. Osobní údaje klienta naopak vymazány být nemohou, pokud je jejich zpracování nezbytné: (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (ii) pro splnění právní povinnosti, je vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; (iii) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého i historického výzkumu i pro statistické účely; nebo (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • práva na omezení zpracování osobních údajů. Klient může požadovat, aby GS omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že: (i) zpracovávané osobní údaje nejsou přesné; (ii) zpracování je protiprávní; (iii) zpracovávané osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; nebo (iv) vznese námitky proti zpracování. Pokud klient uplatní právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z výše uvedených podmínek, provede GS v systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebude zpravidla aktivně dále zpracovávat (vyjma případů vyplývajících z právních předpisů). Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování osobních údaj GS zruší. O tom bude klienta předem informovat.
 • práva na přenos. V případě, že GS zpracovává osobní údaje klienta na základě jeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, má klient právo získat takové jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Osobní údaje v takovém případě poskytne GS klientovi elektronicky v zabezpečeném souboru.
 • Pokud se klient domnívá, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů (zejména GDPR), má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údaj nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě obvyklého bydliště mandatáře, místa jeho výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).
 • Klient má rovněž právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány: (i) pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci; (ii) pro účely oprávněných zájmů GS i třetí strany; nebo (iii) pro účely přímého marketingu, co zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku potřebám klienta a zkvalitnit poskytované služby. V případě, že klient námitku vznese, nebude GS zpracovávat osobní údaje klienta do té doby, dokud neprokáže závažné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, vyjma zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků GS. Pokud klient vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebude GS již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva GS bez zbytečného odkladu písemně informuje klienta o způsobu vyřízení jeho žádosti.

Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat.