Vše o stavbě

STAVBA

Pozemek

Pozemek, je nejdůležitější předpoklad pro stavbu. Neméně důležité je, být vlastníkem pozemku, před okamžikem podáním žádosti pro územní / stavební řízení na úřad. Je dobré vědět, zda je pozemek tzv. zasíťovaný, tzn. zda jsou k jeho hranici přivedeny inženýrské sítě a v případě, že ano, tak jaké (elektřina, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, plyn…).

Jelikož jsme především stavební firmou a zaměřujeme se výhradně na výrobu dřevostaveb, nezabýváme se již činností developerskou. Zvažujete-li však koupi pozemku a rádi byste ho s námi zkonzultovali, jsme Vám plně k dispozici.

Nestandartní přístupy na pozemek řešíme individuálně na základě mapových podkladů nebo při osobní prohlídce a hledáme řešení, jak dům v komplikovaných místech postavit.
Pokud stísněný přístup k pozemku znemožňuje příjezd velkého nákladního automobilu a tím dopravu panelů, je možné panely přeložit na menší auto.

V místě stavby je nutné ukotvit stavební jeřáb ideálně do vzdálenosti 2-5 m od základové desky.

Typové domy a jejich úprava, individuální návrh domu, realizace domu dle vlastní dokumentace

Pokud Vám nabízené typové domy z nějakého důvodu nevyhovují, jsme připraveni upravit Vám je na míru. Na základě schůzky s projektovým specialistou a po podrobné specifikaci Vám rádi připravíme tzv. předprojektovou dokumentaci. Jedná se o upravenou studii typového domu, kterou Vám předáme včetně nabídky. V tu chvíli pak budete znát cenu a vědět, jak by Váš dům vypadal.

Pokud jste si nevybrali z nabídky našich typových domů a neuspokojuje Vás ani jejich úprava, je možné nechat si dům navrhnout individuálně od našeho projektového specialisty. Domy stavíme i dle projektů nebo studií investora.

Studie

Studie je nejdůležitější fází přípravy stavby. Je třeba vyspecifikovat představy o velikosti a typu domu. Domluvit se na požadavcích a přáních klienta.
Studie = půdorys, řez a pohledy v měřítku (plnohodnotný podklad pro tvorbu projektové dokumentace k RD).

Je nutné znát omezení konkrétního pozemku (inženýrské sítě a ochranná pásma) a regulativa daná územním plánem a stavebním úřadem. Jako inspiraci klient může využít katalog rodinných domů, vlastní návrh nebo vlastní představu. Vždy je snazší vyjít z určité typové stavby, ať už naší nebo konkurenční. Pokud jsou představy natolik individuální, že nevyhovuje žádná podobná stavba, je třeba zpracovat architektonický návrh, se kterým Vám také rádi pomůžeme.

Předprojektová příprava

Obecně se jedná o upřesnění zadání a zahájení projekčních prací, před podpisem smlouvy na dokumentaci. V této fázi je nutné dojít zkonzultovat Váš záměr na příslušný stavební úřad.

Co zjistit na stavebním úřadě?

Ukázat hotovou studii a umístění stavby na pozemku a ověřit zda vyhovuje regulativům a územnímu plánu – pokud nebylo ověřeno v rámci studie (tj. podmínky pro umístění stavby na pozemku, vzhled a typ stavby).

Ověřit typ územního a stavebního řízení, kterým se bude stavba povolovat a jestli lze sloučit (územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení).

Zjistit požadovaná vyjádření. Liší se dle provozovatelů sítí v dané lokalitě, velikosti stavby a dalších vlivů.
Mezi (většinou) požadovaná vyjádření patří: souhrnné vyjádření odboru životního prostředí, souhlas obce, telekomunikace, elektřina – E.ON/ ČEZ, plyn, správce kanalizace a vodovodu.
Další častá vyjádření: památková péče, správce povodí, povolení sjezdu, hygiena, železnice, správce silnic.

Na co se zeptat dál?

Na podmínky připojení k inženýrským sítím. Jestli je možné napojit se přímo nebo je nutné navrhnout nějaké opatření (například ČOV = čistírna odpadních vod, vodoměr v domě x vodoměrná šachta, vlastní studna, likvidace dešťových vod – většinou však na pozemku…).

A také zda je pozemek nutné vyjmout z ochrany ZPF. Pokud je to možné získat podklady ohledně existence sítí. Součástí předprojektové studie DOMY D.N.E.S. je objednávka vyjádření veřejně dostupných sítí. Nicméně většinou jsou tyto podklady dostupné na stavebním úřadě nebo u příslušného správce.
V takovém případě stačí kopie, scan nebo zákres.

Další důležité body k řešení:

Nechat si zpracovat radonový průzkum pozemku.
Nechat si zpracovat průzkumy pro založení stavby (Inženýrskogeologické posouzení pro stavbu RD a hydrogeologické vyjádření ke vsakování srážkových vod).
Zpracovat geometrický plán pozemku včetně výškopisu.

Projekt a stavební povolení

Jedná se o samotné projektování a získávání vyjádření po podpisu SOD. V průběhu projektování Vám poskytneme, v předstihu, podklady (rozpracovanou dokumentaci), pro získání vyjádření tak, aby bylo možné v co nejkratším čase podat žádost na stavební úřad. Postupně se upřesňuje dokumentace. Výsledkem je předání kompletní dokumentace (textové a výkresové části pro úřad i realizaci), energetický štítek, požární zpráva a podání žádosti na stavební úřad.

Co je předmětem řešení?

Na základě poskytnutých podkladů (rozpracované dokumentace) je třeba zažádat o vyjádření (dle požadavků SÚ).

V rámci projektu se upřesňuje finální podoba domu. Použité materiály, izolace, technologie, zařízení. Většinou proběhne několik schůzek, kde se klientům jednak pokládají otázky, ale také poskytují informace, aby se mohli rozhodnout o dalších detailech (úroveň izolace, technologie topení, větrání, elektronické řízení).

Nutné je vyřešit návrhy kuchyně a koupelen (kuchyňská a koupelnová studia).
Vybírá se barevnost a povrchy.
Vzniká přesný rozpočet pro realizaci.

Na co dále nezapomenout?

V rámci žádostí je nutné zažádat také o souhlas s budoucím připojením a odběrem. Vždy je to nutné například pro elektrickou energii.
Pokud je to možné, je třeba se snažit podat žádosti o vyjádření vždy pro oba stupně řízení najednou (územní a stavební).

Podání žádosti na úřad, co vše je potřeba?

Nutné je, mít kompletní dokumentaci oraženou autorizovaným inženýrem. Na úřad se vždy dává paré číslo 1 a 2, popř. 3. Ostatní neobsahují všechny části.
Požární zpráva a energetický štítek (většinou součást dokumentace).
Originály všech vyjádření.
Výpis z katastru, LV (ne starší jak 3 měsíce).
Radonový průzkum.
Vyplněná žádost + uhrazení poplatku.

Jednání s úřady při vyřizování stavebního povolení nebo ohlášení stavby zařídíme za Vás, jediné co k tomu budeme potřebovat je Vaše plná moc.

Čas strávený s jednáním na úřadech je dán typem stavebního řízení a případně specifickými požadavky stavebního úřadu v místě stavby (např. CHKO, Ministerstvo obrany aj.).

Obvyklá doba vyřízení stavebního povolení je 2-4 měsíce.

Financování stavby

Výběr realizační firmy, není vázaný na zpracovatele projektu, je vždy volbou investora, stejně jako rozsah dodávky. Jsme schopni zpracovat jakýkoliv rozsah, včetně kompletní dodávky. Pro tuto fázi je třeba mít vyřešeno (s předstihem) především financování.
Způsob financování dřevostavby, je s ohledem na rychlost uvolňování finančních prostředků, rozdílný (rychlejší) od tradiční výstavby.

Klienti financují stavbu domu většinou hypotečním úvěrem v kombinaci s naspořenými penězi. Naše společnost poskytuje klientovi součinnost při dokládání potřebných podkladů pro jím vybranou banku. Např. rozpočet na dům, časovou osu financování atd.

Financování stavby domu je rozděleno do etap:

1/ Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o dílo se platí první záloha. Jakmile má investor stavební povolení, podepisujeme smlouvu o dílo. Po podpisu smlouvy o dílo se platí druhá záloha (na panely, vazníky, střechu, komín, okna …). Podrobný rozpis plateb je uveden vždy již ve smlouvě o budoucí smlouvě o dílo, a stanovuje se individuálně, dle celkové ceny domu a stupně dokončení.

2/ Fakturace provedených prací probíhají na základě zjišťovacích protokolů. Tzn. že stavbyvedoucí provede soupis prací, které byly na stavbě reálně provedeny, zapíše je do zjišťovacích protokolů a pošle je objednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení zjišťovacích protokolů probíhá fakturace.

Základová deska a průběh stavby

Základovou desku můžeme na přání klienta dodat společně s celým domem.

Při podpisu smlouvy provede obchodník s investorem vyvzorování jednotlivých barev (barvy střešní krytiny, fasády, dřevěné římsy, oken) a materiálů použitých při montáži domu (materiál klempířských prvků, sádrokartonových konstrukcí, typ zásuvek a vypínačů atd.). Takto vyvzorovaný dům s podepsanou smlouvou předá stavbyvedoucímu, který dále koordinuje celou montáž domu až do jeho předání objednateli. V této chvíli je přidělený stavbyvedoucí firmy DOMY D.N.E.S., partnerem pro objednatele.

Stavba domu začíná montáží panelů na základovou desku (pokud nedodáváme dům včetně základové desky).

Stavbyvedoucí oznamuje klientovi zahájení a předání díla, termíny kontrolních dnů, postupy prací, zaklopení konstrukcí atd. Zároveň s klientem řeší fakturace provedených prací. Pokud objednatel potřebuje ve fázi výstavby provést zvětšení nebo zmenšení objemu objednaných prací, řeší možnou změnu se stavbyvedoucím.

Objednatel navštěvuje stavbu při kontrolních dnech za doprovodu stavbyvedoucího. Po dohodě se stavbyvedoucím je možné stavbu navštívit mimo kontrolní dny za doprovodu pověřené osoby firmy DOMY D.N.E.S.

Kontrolní dny probíhají v předem domluvených intervalech s objednatelem obvykle jednou za 14 dnů. Na kontrolních dnech se řeší v předstihu body k předání díla, tzn. kvalita provedených prací a případná rovinnost povrchů.

Předání díla

Předání díla končí podpisem předávacího protokolu a vyklizením staveniště. K převzetí díla vyzve stavbyvedoucí klienta po předchozí domluvě písemně.

Při předání díla předá stavbyvedoucí klientům klíče od objektu, revizní zprávy a tlakové zkoušky na provedené montáže a instalace. Zároveň předá klientům statický výpočet na konstrukci domu a doklad o použitých materiálech při montáži domu.

OBECNĚ

Jakou stavíme technologií?

Dům je zhotoven z předem připravených celostěnových panelů DMK system. Výroba panelů probíhá na moderní výrobní lince, za stálých klimatických podmínek, pod kontrolou vedoucího výroby a mistrů jednotlivých pracovišť. Ve výrobní hale jsou panely smontovány, osazeny okny a vchodovými dveřmi. Panely jsou ochráněny proti povětrnostním vlivům během montáže hrubé stavby. Na staveniště jsou transportovány na návěsu o celkové délce 16 m. V případě zhoršené přístupnosti na staveniště, jsou jednotlivé panely přeloženy na menší nákladní automobil, kterým na staveniště přepraví.
Montáž domu, montáž střešní konstrukce a komínu probíhá autojeřábem.

DMK systém je certifikovaný stavební systém pro dřevostavby. Jedná se o propracovaný systém výroby celostěnových panelů a detailů pro realizaci dřevostaveb. Tento systém je dodáván společností DMK system s.r.o. se sídlem v Třebíči, kde jsou i panely zhotovovány. Společnost je zaměřena na výrobu celostěnových panelů a vazníkových krovů pro moderní dřevostavby. Součástí firmy je vlastní projekční kancelář, díky které spolupráce vlastní projekce, výroby i montáže posouvá výslednou kvalitu staveb dopředu. Více informací najdete zde: http://www.dmk-system.cz/

V nabídce panelů jsou k dispozici jak difuzně otevřené, tak uzavřené skladby. Všechny produkty jsou vyráběny ve vlastní výrobní hale zkušenými a kvalifikovanými odborníky. Panely jsou vyráběny v individuálních úpravách nebo rozměrech pro konkrétního zákazníka a vždy splňují požadavky certifikace a to jak zákonné, tak certifikace dle DOKUMENTU NÁRODNÍ KVALITY.

Jaká je životnost dřevostaveb?

Dřevostavba má stejnou životnost jako zděný dům. Zděná i dřevěná stavba vyžaduje údržbu. Bez údržby dům chátrá a proto je nutné provádět údržbu jako na zděném domě: čistit rýny, kontrolovat těsnost střechy, zamezit vzlínání vlhkosti ze základů, včas odstranit případné havárie vody v domě, dodržovat výměnu vzduchu v domě danou normou aj.

Stavíme i pasivní domy?

Na přání klientů realizujeme i pasivní domy. Většina poptávky je však jen po energeticky úsporných nebo nízkoenergetických domech.

Pokud klient přijde s konkrétním projektem na pasivní dům, tak mu jej bez potíží zrealizujeme.

Kde stavíme a jak vzdálenost ovlivní cenu?

Stavíme po celé republice.

Cena typových domů je kalkulována do okruhu 150 km od Třebíče. Cena na větší vzdálenosti se vyhodnocuje individuálně dle rozsahu, náročnosti stavby a přístupu na pozemek.

Jaké jsou jednotlivé stupně dokončení?

  • Hrubá uzavřená stavba
  • Dům bez interiérů economic
  • Dům bez interiérů 
  • Dům na klíč

Více informací najdete ZDE.

Proč stavět dřevostavbu?

Dřevostavba se staví kratší dobu než zděný dům. Většinu dílů máte připravených z výroby a na staveništi je to skládačka – LEGO pro dospělé.
 
Pro výrobu a stavbu používáme ve větší míře materiály z obnovitelných zdrojů.
 
Dřevostavba ve většině případů osloví klienty, kteří dávají důraz na ochranu životního prostředí, úsporu energií a rychlost.

Máte zájem o více informací? Kontaktujte nás:

Click or drag a file to this area to upload.

domydnes

domydnes