Od představ k realizaci

HLAVNÍ FÁZE STAVBY:

1. Studie

Nejdůležitější fáze přípravy stavby. Je třeba vyspecifikovat představy o velikosti a typu domu. Domluvit se na požadavcích a přáních klienta. Studii je třeba dotáhnout do fáze, kdy je půdorys nakreslen v reálných rozměrech (tloušťky zdí, velikost nábytku a zařizovacích předmětů) a měřítku. U větších domů je potřeba vyřešit i základní vnější vzhled. Je nutné znát omezení konkrétního pozemku (inženýrské sítě a ochranná pásma) a regulativa daná územním plánem a stavebním úřadem .Pro inspiraci můžete použít nějaký katalog, váš vlastní návrh a nebo jen představu. Vždy je snazší vyjít z nějaké typové stavby ať už naší nebo konkurenční. Pokud jsou představy natolik individuální, že nevyhovuje představám žádná podobná stavba, je třeba zpracovat architektonický návrh.

2. Projekt

Zahrnuje převedení studie do podoby dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Jedná se o poměrně komplexní soubor textových a výkresových částí, jejíž rozsah je dán jednak vyhláškou, stavebním zákonem, požadavky konkrétního stavebního úřadu a specifiky dané stavby .Každá stavba se musí umístit a následně povolit. Jedná se tedy o dvě řízení (územní a stavební). Přesný typ, název a možnosti sloučení jsou různé s ohledem na konkrétní případ a vyplynou v průběhu projektové přípravy .V souběhu s projektem je třeba řešit také připojovací podmínky, vyjádření dotčených úřadů, správců a orgánů státní správy ,které se přikládají spolu s projektem a žádostí na stavebním úřadě.

3. Povolení stavby

Dokument, díky kterému je možné zahájit stavbu.

4. Dodavatel a stavba

Výběr realizační firmy, není vázaný na zpracovatele projektu a je vždy volbou investora, stejně jako rozsah dodávky. Jsme schopni jakýkoliv rozsah, včetně kompletní dodávky. Pro tuto fázi je třeba mít vyřešeno s předstihem především financování .Mějte na paměti, že způsob financování dřevostavby je s ohledem na rychlost uvolňování finančních prostředků rozdílný(rychlejší) od tradiční výstavby.

CO ZAŘÍDIT PŘED STAVBOU:

1. Pozemek

Nejdůležitější předpoklad pro stavbu. Důležité je, být vlastníkem v KN před okamžikem podáním žádosti pro územní/stavební řízení na úřad. Je dobré vědět, zda je pozemek tzv. zasíťovaný = zda jsou k jeho hranici přivedeny inženýrské sítě a jaké(elektřina, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, plyn…).

2. Studie

V návaznosti na pozemek se řeší umístění, velikost a typ domu, taky aby splnil všechny přání budoucích uživatelů. Je vždy snazší projektovat dům na konkrétní pozemek, než hledat pozemek pro vysněný dům. Pro návrh je třeba znát regulativa a jiná omezení pozemku (trasy inženýrských sítí, ochranná pásma, …). Pro regulativa je třeba si vyžádat ze stavebního úřadu územně plánovací informaci vztahující se k pozemku nebo se na ně informovat.

3. Předprojektová příprava

Obecně se jedná o upřesnění zadání a zahájení projekčních prací, před podpisem smlouvy na dokumentaci. V této fázi je nutné dojít zkonzultovat Váš záměr na příslušný stavební úřad.

Na co se zeptat na stavebním úřadě:

• Ukázat hotovou studii a umístění stavby na pozemku, ověřit zda vyhovuje regulativům a územnímu plánu – pokud nebylo ověřeno v rámci studie. (tj. podmínky pro umístění stavby na pozemku, vzhled a typ stavby)

• Ověřit typ územního a stavebního řízení, kterým se bude stavba povolovat a jestli lze sloučit (územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení)

• Zjistit požadovaná vyjádření. Liší se dle provozovatelů sítí v dané lokalitě, velikosti stavby a dalších vlivů.

1. většinou požadovaná vyjádření: souhrnné vyjádření odboru životního prostředí, souhlas obce, telekomunikace, elektřina – E.ON/ČEZ, plyn, správce kanalizace a vodovodu

2. další častá vyjádření: památková péče, správce povodí, povolení sjezdu, hygiena, železnice, správce silnic

Na co se zeptat dále:

• Podmínky připojení k inženýrským sítím. Zda je možné se napojit přímo, nebo je nutné navrhnout nějaké opatření.(například ČOV = čistírna odpadních vod, vodoměr v domě x vodoměrná šachta, vlastní studna, likvidace dešťových vod – většinou však na pozemku…)

• Zda je pozemek nutné vyjmout z ochrany ZPF. Pokud je to možné získat podklady ohledně existence sítí. Součástí předprojektové studie DOMY DNES je objednávka vyjádření veřejně dostupných sítí. nicméně většinou jsou tyto podklady dostupné na stavebním úřadě nebo u příslušného správce. V takovém případě stačí kopie, scan nebo zákres.

Co ještě zařídit:

• Nechat si zpracovat radonový průzkum pozemku.

• Nechat si zpracovat průzkumy pro založení stavby (Inženýrskogeologické posouzení pro stavbu RD a hydrogeologické vyjádření ke vsakování srážkových vod)

• Zpracovat geometrický plán pozemku včetně výškopisu.

4. Projekt

Jedná se o samotné projektování a získávání vyjádření po podpisu SOD. V průběhu projektování Vám poskytneme v předstihu podklady (rozpracovanou dokumentaci) pro získání vyjádření, tak aby bylo možné v co nejkratším čase podat žádost na stavební úřad. Postupně se upřesňuje dokumentace. Výsledkem je předání kompletní dokumentace (textové a výkresové části pro úřad i realizaci), energetický štítek, požární zpráva a podání žádosti na stavební úřad.

Co se bude řešit:

• Na základě poskytnutých podkladů (rozpracované dokumentace) je třeba zažádat o vyjádření (dle požadavků SÚ)

• V rámci projektu se upřesňuje finální podoba domu. Použité materiály, izolace, technologie, zařízení. Většinou proběhne několik schůzek, kde se klientům jednak pokládají otázky, ale také poskytují informace, aby se mohli rozhodnout. (úroveň izolace, technologie topení, větrání, elektronické řízení)

• Je třeba vyřešit návrhy kuchyně a koupelen. (kuchyňská a koupelnová studia)

• Vybírá se barevnost a povrchy.

• Vzniká přesný rozpočet pro realizaci.

Na co dále nezapomenout:

• V rámci žádostí je nutné zažádat také o souhlas s budoucím připojením a odběrem. Vždy je to nutné například pro elektrickou energii.

• Pokud je to možné, je třeba se snažit podat žádosti o vyjádření vždy pro oba stupně řízení najednou (územní a stavební).

Podání žádosti na úřad:

• Je třeba mít kompletní dokumentaci oraženou autorizovaným inženýrem. Dokumentaci dostanete v pěti vyhotoveních, na úřad se vždy dává paré 1 a 2, popř. 3. Ostatní neobsahují všechny části.

• Požární zpráva a energetický štítek. (většinou součást dokumentace)

• Donést originály všech vyjádření (pokud nezařizuje firma DOMY DNES).

• Výpis z katastru, LV.(ne starší jak 3 měsíce)

• Radonový průzkum.

• Vyplněná žádost + uhrazení poplatku.